Projekt är en projekttävling för åk 7-9 och gymnasiet

Alla projekt som lämnat in en anmälan samt sammanfattning (senast 10.1.2020) presenteras på TekNaturs finaldagar 31.1.-1.2.2020 på Yrkeshögskolan Arcada i Helsingfors. Domarbedömningen sker på fredagen. På lördagen presenteras projekten för övriga deltagare och besökare. Lördagen avslutas med prisutdelning.

En sammanlagd prissumma om 1 800 euro utdelas bland deltagarna i grundskoleklassen.

En sammanlagd prissumma om 1 800 euro utdelas bland deltagarna i gymnasieklassen.

Anmäl ditt deltagande i TekNatur Projekttävlingen 2020

Information för deltagare

Man ska i en grupp bestående av 2-4 fyra elever göra ett projektarbete i en av följande ämnesgrupper:

 • Matematik och datorer
 • Fysik, kemi och teknik
 • Biologi och miljökunskap

Arbetet kan göras som ett forskningsprojekt, ett resultat baserat på experiment eller en uppfinning. En lärare, förälder, ett syskon eller en bekant kan vara handledare.

Exempel på projektarbeten från tidigare år:

 • 5 sekunders reglen
 • 3D printning
 • Vårt solsystem spel
 • Olikheter i besprutad och ekologisk jord
 • EasyBBot
 • Enkelt
 • Hur påverkas växter av musik?
 • UV-strålning och ozon
 • Kemi på tungan
 • Jordens geologi och förändringsmekanismer
 • Scoms Client

 

Projektutställning

Alla arbeten deltar i utställningen under TekNaturs finaldagar. Deltagarna bygger upp sina projekt bestående av till exempel planscher, modeller och demonstrationer i utställningsbås på fredag eftermiddag, varefter domarna granskar varje arbete och utser vinnarna. Programmet avslutas med prisutdelning på lördag.

 

Regler och bedömning

1. I tävlingen deltar projektarbeten inom:

 • matematik och datorer
 • fysik, kemi och teknik
 • biologi och miljökunskap

2. För varje arbete skrivs ett sammandrag på cirka en A4 sida som bifogas tillsammans med anmälan till tävlingen. Eventuell mer omfattande skriftlig dokumentation eller rapportering får gärna också skickas till TekNatur, så att domarna har tid att bekanta sig med den.

3. Ett TekNatur-arbete bygger på ett teknisk-vetenskapligt orienterat tema som berör teknik, fysik, kemi, biologi, miljö eller liknande och består av till exempel praktiskt konstruktionsarbete, experiment, mätning, sammanställande av fakta eller en datorapplikation. Litteraturstudier utan praktiskt utförande eller demonstration förutsätts behandla nyaste forskningsinformation och då även med en klart egen angreppsvinkel.

4. En vuxen får gärna agera som handledare, men utförandet bör vara elevens/elevernas självständiga arbete. Arbetet kan göras i en grupp bestående av 2-4 elever.

5. Arbetena rapporteras på utställningen med planscher, diagram, modeller och demonstrationer. Presentationen för domarna börjar med ett förberett muntligt framförande på max. 3 minuter. Varje grupp har till sitt förfogande en anslagstavla, ett bord, WLAN och elektricitet. Övriga hjälpmedel bör eleverna ta med sig själv.

6. Arbetena bedöms enligt följande fyra huvudkriterier, med beaktande av nedan nämnda synpunkter:

 • Idé (t.ex. fyndighet, användbarhet, aktualitet, utförbarhet)
 • Utförande (t.ex. planering, funktion, konstruktion, teknisk kvalitet, finess, design, experimentens uppläggning och relevans, sammanställning och tolkning av resultaten)
 • Presentation (t.ex. funktionsbeskrivning, åskådlighet, sammandrag, rapport, muntlig presentation, grafiskt material, utdelningsmaterial)
 • Visade insikter och kunskaper (t.ex. egen insats, egen förståelse av ämnesområdet, kritisk granskning av källmaterialet)

7. Arbetena bedöms av ett domarkollegium. Varje arbete granskas utförligt av minst två domare. Domarna diskuterar arbetet med projektgruppen i 5 – 10 minuter. För att de övriga domarna skall ha tid för en kort genomblick av arbetena uppmanas eleverna att vara förberedda på att förutom den förberedda presentationen på max. 3 min också diskutera några minuter med de övriga domarna.

Kontakta oss vid frågor